NAZAJ
Vezaj

Vezaj je ločilo, ki ga pišemo s krajšo črtico (-). Pogosto ga neustrezno zamenjujemo s pomišljajem, ki je daljša črtica (–).

 

Vezaj uporabljamo kot:

 • stično ločilo (brez presledkov)
 • nestično ločilo (s presledki na obeh straneh)

 

Stični vezaj se uporablja:

 • za povezovanje dveh besed v pomenu in (med deli priredno zložene besede), na primer angleško-slovenski

Primer 1

Sva tik pred slovensko-hrvaško mejo.

 

 • ob črki ali števki (med sestavinami zloženk, nastalih iz podredne zveze), na primer D-vitamin, 5-metrski

Primer 2

V tej skladbi niso note za violiniste prav nič težke, saj se vse dogaja le v C-duru.

 

 • za označevanje izpuščenega dela besede (na koncu pisno osamosvojenega dela zloženke ali sestavljenke), na primer osmo- in devetošolci

Primer 3

Med 4000 prostovoljci je največ osnovno- in srednješolcev.

 

Nestični vezaj se uporablja med osebnim imenom in vzdevkom oz. med prvotnim in privzetim priimkom, na primer Josip Murn - Aleksandrov.

 

Primer 4

Boštjana Gorenca - Pižamo poznamo kot komika, pisca kolumn, scenarijev za stripe in ne nazadnje kot prevajalca.

 

Če si ne moremo zapomniti, katera izmed obeh črtic je pomišljaj in katera vezaj, si lahko pomagamo tako: beseda vezaj je krajša in se nanaša na krajšo črtico (-), beseda pomišljaj pa je daljša in se nanaša na daljšo črtico (–).

Zapis zloženk

Zloženke so tvorjenke, ki so zgrajene iz:

 • večdelne besedotvorne podstave (vlak-, -vodja) in
 • obrazila, ki se nahaja med podstavo in ga imenujemo medpona (vlak- + -o- + -vodja).

Včasih imajo zloženke ob medponi tudi pripono (bistr- + -o- +-um- + -en).

 

Ločimo torej medponske in medponsko-priponske zloženke.

 

Najpogostejše zloženke so:

 • samostalniške: kinodvorana, žogobrcar, krvodajalec
 • pridevniške: srednješolski, vsakoleten, črno-bel
 • glagolske: trmoglaviti, klečeplaziti

 

Primer 1

V Sloveniji potrebujemo v povprečju od 300 do 350 krvodajalcev na dan.

 

Primer 2

Glede na vsakoleten porast prijavljenih inovacijskih projektov tudi tokratni odziv ni bil presenečenje.

 

Deli besedotvorne podstave so lahko v:

 • prirednem razmerju (slovenski in italijanski)
 • podrednem razmerju (jezikovna politika)

Glede na to ločimo tudi priredne in podredne zloženke. Priredne pišemo z vezajem (slovensko-italijanski), podredne pa skupaj (jezikovnopolitični). Kadar so podredne zloženke zapisane s številko ali črko, jih pišemo z vezajem (60-letnica, D-vitamin).
 

Primer 3

Črno-bel prikupen samček, star tri mesece in pol, išče človeka, ki mu ni vseeno za izgubljene živali.


Posebnost so medponske zloženke, kot so npr. legokocke, ekošola, biosadje. Praviloma se tudi takšne zloženke pišejo skupaj. Ker pa lahko sestavine lego, eko, bio in podobno dojemamo kot nesklonljive pridevnike, se lahko tovrstne zloženke zapisujejo tudi narazen (lego kocke, eko šola, bio sadje).